Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies obowiązująca od 20 listopada 2023 roku.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem oraz właścicielem serwisu soccerschools.pl jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Ner Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Łaskowice 66, wpisanym do Ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej pod numerem 100, NIP 7292618353, REGON 100317780.
 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej.
 1. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów strony internetowego (nie jest umową ani regulaminem).
 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podmioty współpracujące, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Ner Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Łaskowice 66, wpisanym do Ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej pod numerem 100, NIP 7292618353, REGON 100317780. Dane zbierane są za:
 • pośrednictwem strony internetowego poprzez formularze kontaktowe (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) uzyskanych w oparciu o aktywność klienta w internecie,
 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można skontaktować się
 • mailowo: office@ksner.com
 • telefonicznie +48 667 592 100 (pn.-pt. 8:30 – 16:30) opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 1. Jeżeli:
 • chcesz skontaktować się z administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
 • masz pytania dotyczące danych lub uwagi odnośnie tej polityki,
 • jeśli chcesz skorzystać z przysługujących ci praw odnośnie dotyczących cię danych przetwarzanych przez administratora jako ich administratora, możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub telefonicznie na dane kontaktowe wskazane powyżej.

§ 3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe – to informacje odnoszące się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Zaliczają się do nich następujące informacje: adres IP, forma zwracania się, imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu.
 1. Przetwarzamy dane osobowe:
 • użytkowników strony internetowej, którzy wypełnili formularze rejestracyjne
 • użytkowników strony internetowej, którzy wypełnili formularze kontaktowe
 • subskrybentów newslettera,
 • osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową,
 • osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.instagram.com/ oraz https://www.facebook.com (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „serwis Facebook”). Zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis Facebook i Instagram udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu Facebook, w tym dotyczących danych osobowych.

§ 4. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania z serwisu, tj. w celu:
 • dostarczania i wyświetlania treści na stronie internetowej – w tym celu przetwarzamy dane osobowe w postaci: adres ip, pliki cookies; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie strony internetowej,
 • wypełniania zobowiązań administratora jako usługodawcy – w tym celu przetwarzane są imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, e-mail, numer telefonu; dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą z administratorem.
 • przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera, a także informacji handlowych na wskazane kanały komunikacji [email, sms, telefon] – w tym celu przetwarzamy dane kontaktowe adres email, numer telefonu, imię, nazwisko, adres ip, pliki cookies, dane o zamówieniach i dane wynikowe – dane osobowe w tym celu przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat.
 • w celach statystycznych i analitycznych, dopasowania strony do twoich preferencji – na podstawie zgody art. 6 ust 1 lit a) RODO  – dane osobowe w tym celu przetwarzamy z wykorzystaniem narzędzi i plików cookie opisanych w niniejszej polityce prywatności na podstawie wyrażonej zgody w tym zakresie na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO; dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres do 12 miesięcy.
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO, który jest:
 • przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera;
 1. Aktywność użytkownika w sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis elektronicznych danych zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących sklepu internetowego służącego do świadczenia usług elektronicznych przez administratora). Informacje zebrane w logach przetwarzane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 12 miesięcy przede wszystkim w celach związanych ze prowadzeniem sklepu internetowego i przetwarzane są w celach serwisowych, technicznych, analitycznych, statystycznych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.
 1. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach sądowych których stroną będzie podmiot danych i administrator.
 1. Z końcem okresu przechowywania i braku innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte.

§ 5. ODBIORCY

 1. Przekazanie danych przez administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność administratora, w tym w szczególności:
 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych [wsparcie it w zakresie obsługi sklepu internetowego, hositng poczty email, usługi serwisowe, serwerowe),
 • agencje marketingowe i dostawcy systemów it służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych),
 • dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 1. Odbiorcą danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie serwisu internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę serwisu internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również: Facebook Ireland ltd. – administrator korzysta na stronie internetowej z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i instagram i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe usługobiorcy korzystającego ze strony sklepu internetowego do Facebook Ireland ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie serwisu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik sklepu internetowego ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

§ 6. TRANSFER DANYCH POZA EOG

Jeżeli administrator przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja komisji europejskiej; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez komisję europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

§ 7. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w § 4 ust 1 powyżej, których administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

§ 8. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy podmiot, którego dane administrator przetwarza ma prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, 10
 • żądania sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie oparte jest o umowę [art. 6 ust 1 lit b) RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności wobec marketingu bezpośredniego opartego na moc art. 6 ust 1 lit f) RODO. Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów opartych na art. 6 ust 1 lit f) RODO z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
 • prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 • cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem. Zgody mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

§ 9. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Administratora za pomocą plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej sklep internetowy. Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczka), a poniżej przedstawia się szczegółowe informacje w tym zakresie. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu.
 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji;
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pliki cookies są przechowywane w celach inne niż niezbędne w tym w celach marketingowych na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Te pliki cookies są zatem aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na przechowywanie, wyrażając zgodę w okienku plików cookies w serwisie internetowym. Ustawienie wybrane podczas pierwszej wizyty w odpowiedzi na powiadomienie (okienko) o pliku cookies zostanie zapisane. Wybrane ustawienia można w dowolnym momencie uregulować w ustawieniach prywatności.

 1. Administrator wykorzystuje cookies administratora w następujących celach:
 • konfiguracji serwisu i realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności sklepu internetowego – rozpoznania urządzenia i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania danych potrzebnych do korzystania ze sklepu internetowego,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości, funkcjonalności sklepu internetowego,
 • zapewnienia bezpieczeństwa sklepu internetowego.
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 1. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 1. Każdy użytkownik serwisów powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.
 1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych w celach marketingowych lub innych niż niezbędne do wyświetlania strony internetowej, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uzyskania zgody użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). Usunięcie lub zablokowanie zapisywania plików cookies oraz wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
 1. Dane z plików cookies będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

§ 10. INNE WTYCZKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook oraz Instagram.

Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja wraz z twoim numerem IP jest przez twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/fb_work_privacy

Jeżeli nie życzysz sobie, by serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie bezpośrednio twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również zastosować rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy uniemożliwisz ładowanie się tych wtyczek.

§ 11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji polityki użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie informacji lub poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości e‑mail. W niektórych przypadkach użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji polityki, zaś fakt korzystania z usług sklepu internetowego będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji polityki.
 1. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w sklepie internetowym po wejściu w życie nowszej wersji polityki, może zaprzestać korzystania z usług strony internetowej.